Chức năng nhiệm vụ

 – Chức năng

Trung tâm đào tạo Logistics và Thương mại điện tử là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo của trung tâm, trường. Thực hiện đào tạo, tư vấn khoa học, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng kiến thức và cung ứng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật, của trường.

  – Nhiệm vụ

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng (hiện tại đang là chuyên ngành Quản lý dịch vụ logistics) và ngành Thuơng mại điện tử cho bậc đại học và sau đại học; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

b) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trong lĩnh vực Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng và Thương mại điện tử;

c) Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

d) Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Trung tâm, sinh viên – học viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát hợp với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

đ) Hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động cho các cấp học bậc đại học và thạc sĩ trong lĩnh vực Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng và Thương mại điện tử;

e) Hợp tác, liên kết đào tạo bồi dưỡng, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, hợp tác sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực trong Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng và các lĩnh vực phát triển thương mại điện tử;

f) Chủ trì, phối hợp liên kết tổ chức hoạt động tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng và các lĩnh vực phát triển thương mại điện tử;

g) Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và vận hành ứng dụng kiến thức thương mại điện tử nhằm mở rộng mạng lưới kết nối và quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với Đồng bằng sông Cửu Long và Quốc tế.

h) Trực tiếp tổ chức, liên kết phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm cung ứng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng và Thương mại điện tử cho tỉnh Trà Vinh.

i) Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc Trung tâm;

j) Phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Trà Vinh ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, với các nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường;

k) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của Hiệu trưởng