Con đường phát triển sự nghiệp trong chuỗi cung ứng luôn mở ra nhiều cánh cửa và cơ hội để khai thác. Tuy nhiên để có thể tối ưu hóa quá trình phát triển cũng như có được những hướng đi phù hợp với năng lực trong ngành thì việc hiểu được những mức độ phát triển trong chuỗi cung ứng sẽ góp phần quan trọng giúp bạn vạch ra lộ trình xây dựng sự nghiệp tốt hơn. Do đó hãy cùng CLEC tìm hiểu rõ hơn về 5 levels phát triển trong chuỗi cung ứng thông qua bài viết dưới đây nhé!

Level 1 – Supply Chain Management Associate

( Supply Chain Officer, Junior Planner, Logistics Distribution Officer, Purchaser, Buyer…)

Level 2 – Supply Chain Management Practioner

(Picking manager; Distribution Supervisor, Senior Planner,…)

Level 3 – Supply Chain Management Advance Practitioner ( Procurement Manager, Logistics Manager, Planning Manager,…) Level 4 – Supply Chain Management Executive

( Supply Chain Management Executives, Supply Chain Management Directors, Global Procurement and Supply Chain Executives,…)

Level 5 – Supply Chain Management Leader

( Global Supply Chain Director, Head of Global Procurement,…)

Mức độ ảnh hưởng Một phần chức năng trong chuỗi cung ứng Một chức năng của chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp Nhiều chức năng của chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp Nhiều chuỗi cung ứng trên các ngành công nghiệp khác nhau của một quốc gia Nhiều chuỗi cung ứng trên toàn cầu
Công việc điển hình Kiểm tra hàng tồn kho, giao đơn đặt hàng cho cơ sở sản xuất, đảm bảo tiến độ đơn hàng. Tổ chức, quản lý, kiểm soát và điều phối chức năng quản lý chuỗi cung ứng bao gồm nhu cầu, thu mua, logistics, quản lý hiệu suất và rủi ro. Quản lý một chức năng chính của chuỗi cung ứng: Quản lý mua hàng, quản lý kho bãi, quản lý Logistics, quản lý dịch vụ khách hàng. Bao gồm mọi thứ từ lập kế hoạch chiến lược, phân tích dữ liệu, đến quản lý nhân sự, cũng như mua sắm và giám sát hoạt động Logistics và chuỗi cung ứng. Tích hợp quản lý cả con người và hệ thống Logistics, với việc  liên tục phân tích xu hướng thị trường, sử dụng hệ thống thông tin và nguồn dữ liệu lớn, đưa ra quyết định dựa trên những phân tích này và thúc đẩy đổi mới để hỗ trợ sự phát triển của công ty
Tầm nhìn chiến lược Định hướng chiến lược chuỗi cung ứng ở mọi khía cạnh. Tham gia vào việc thực hiện những ý định của chiến lược. Chịu trách nhiệm xác định tầm nhìn. Tạo ra một tầm nhìn chuỗi cung ứng thống nhất trên các loại chuỗi cung ứng khác nhau Hình thành tầm nhìn chuỗi cung ứng chiến lược toàn cầu.
Phát triển chiến lược Xác định được các kế hoạch và hành động ở những mức độ tiếp theo. Hiểu vai trò của đơn vị trong chiến lược chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.  Thúc đẩy sự tích hợp chuỗi cung ứng với chiến lược kinh doanh tổng thể. Phát triển các mô hình chiến lược chuỗi cung ứng khác nhau Liên kết chiến lược chuỗi cung ứng với các loại mô hình kinh doanh châu lục khác nhau. Chiến lược phải phù hợp với mục đích kinh doanh toàn cầu chiến lược
Quan hệ đối tác  Xác định được đối tác nào sẽ được lựa chọn và loại quan hệ đối tác sẽ được phát triển trong tương lai. Hợp tác trong cách tiếp cận những mối quan hệ đối tác đã được xây dựng. Đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ đối tác của doanh nghiệp. Đưa ra định hướng chiến lược cho việc thiết kế các mô hình đối tác khác nhau. Phát triển quan hệ đối tác toàn cầu ở các khu vực trên thế giới. Ví dụ: Phát triển các mô hình tìm nguồn cung ứng toàn cầu.
Thiết kế Không tham gia vào việc thiết kế chuỗi cung ứng cũng như các bộ phận khác. Hạn chế tham gia vào việc thiết kế mô hình chuỗi cung ứng thay vào đó cung cấp đầu vào cho việc thiết kế đơn vị  Thúc đẩy việc thiết kế chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp. Thiết kế các mô hình chuỗi cung ứng khác nhau cho các ngành  Thiết kế chuỗi cung ứng toàn cầu, tích hợp sự khác biệt về cấu trúc, múi giờ, cơ sở hạ tầng và văn hóa.
Quy trình  Thực thi một phần của quy trình. Thực hiện các quy trình chuỗi cung ứng rộng hơn nhưng đồng thời chú ý đến việc xác định các cơ hội cải tiến trong các quy trình Cung cấp hướng dẫn về quy trình nào được yêu cầu thực hiện và hiệu suất quy trình mong đợi. Cung cấp định hướng cho các loại quy trình chuỗi cung ứng khác nhau. Tích hợp các mô hình quy trình từ các khu vực khác nhau trên thế giới vào một chuỗi cung ứng duy nhất.
Tài sản & Cơ sở hạ tầng Sử dụng một phần giới hạn của tài sản và cơ sở hạ tầng. Sử dụng và tác động đến cơ sở hạ tầng được mở rộng Tác động lớn đến việc sử dụng tài sản của chuỗi cung ứng đơn lẻ, thúc đẩy quá trình đảm bảo sử dụng tài sản Tạo mô hình tài sản và cơ sở hạ tầng cho các mô hình chuỗi cung ứng khác nhau. Tạo tài sản và mô hình cơ sở hạ tầng cho các mô hình chuỗi cung ứng khác nhau với mỗi tùy chọn tài sản và cơ sở hạ tầng.
Nguồn lực Được sử dụng một phần nhỏ nguồn lực của bộ phận. Tác động từ thấp đến trung bình đối với nguồn lực, sử dụng nguồn lực bao gồm các chức năng riêng nhưng cũng tác động đến các chức năng khác. Chịu trách nhiệm hoạch định và tối ưu hóa nguồn lực. Phát triển các mô hình nguồn lực cho các môi trường chuỗi cung ứng khác nhau. Phát triển các mô hình nguồn lực khác nhau cho các môi trường chuỗi cung ứng ở mỗi quốc gia.
Lập kế hoạch Tác động có giới hạn đến kế hoạch và việc thực thi kế hoạch. Phát triển kế hoạch cho từng phần của chức năng Tích hợp trong việc lập kế hoạch giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng. Thiết kế từng loại hệ thống lập kế hoạch phù hợp với các mô hình chuỗi cung ứng khác nhau Thiết kế và quản lý việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng toàn cầu, tích hợp lập kế hoạch giữa các khu vực thương mại và các ràng buộc pháp lý
Tích hợp & Tối ưu hóa Tích hợp hạn chế với các bên liên quan, thực hiện tối ưu hóa.  Thực hiện tối ưu hóa trong chức năng được lựa chọn. Cần thúc đẩy tích hợp và tối ưu hóa quy trình. Tác động chiến lược lên việc  tích hợp và tối ưu hóa trên các loại mô hình chuỗi cung ứng khác nhau. Tích hợp và tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Các thủ tục Làm theo thủ tục có sẵn Xác định các cơ hội để cải tiến thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ các thủ tục rộng hơn. Cung cấp hướng dẫn về loại thủ tục được yêu cầu. Đảm bảo rằng các thủ tục phải phù hợp với chiến lược Đưa ra định hướng về các loại chính sách khác nhau được yêu cầu trong mỗi chuỗi cung ứng. Đưa ra định hướng cho các loại chính sách khác nhau được yêu cầu trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cải thiện hiệu suất & KPIs Ảnh hưởng ít tới hiệu suất, phạm vị đo lường KPIs nhỏ. Cung cấp định hướng cho việc tính toán và báo cáo KPI. Cung cấp định hướng về những gì nên được đo lường và những tiêu chuẩn đặt ra. Xác định KPI phù hợp với các loại mô hình chuỗi cung ứng khác nhau trong mỗi ngành. Xác định KPI phù hợp với các loại mô hình chuỗi cung ứng khác nhau trên mỗi châu lục và múi giờ.

Để lại một bình luận